Hidrogradnja

Kraj izgradnje:2010.

DG company je u saradnji sa firmom Komgrad izvela kompletne građevinske radove (armirano betonske, tesarske, armiračke) na kanalu za navodnjavanje Čik-Orom. Na ovom objektu hidrogradnje izveden je kompletan armirano-betonski kanal sa svim pratećim objektima za prebacivanje vode, železnički i putni propust.